Gian hàng

mới

Le Grape

Le Grape

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 466646788

mới

Ice Cream

Ice Cream

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 0974340124

mới

Saka

Saka

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 943366233

mới

Half Full

Half Full

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại:

mới

Asia Snack

Asia Snack

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: Chị Phương: 0983 744 938

mới

TomTom

TomTom

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 944443756

mới

Limone

Limone

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

Cafeteria

Cafeteria

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 934224799

mới

Sami

Sami

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: (04) 66 573939

mới

Highlands Coffee

Highlands Coffee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 06667979

mới

Bamboo Coffee

Bamboo Coffee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: Chị Tuyết: 0912365288

mới

Tous Les Jours

Tous Les Jours

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 1900