I.        Nguyên tắc chung

1. Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã số doanh nghiệp 0105850244 và địa chỉ đăng ký tại Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) luôn đặt tinh thần thượng tôn pháp luật lên hàng đầu và đặc biệt coi trọng việc bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của các Chủ Thể Dữ Liệu (sau đây gọi chung là “khách hàng”). Do vậy, chúng tôi đã xây dựng, thiết lập và theo đây xin thông báo về Chính sách quyền riêng tư này tới tất cả các khách hàng với nội dung như dưới đây.

2        Chính sách quyền riêng tư này (sau đây gọi là “CSQRT”) mô tả cách thức mà Công ty Cổ phần Vincom Retail và các Công Ty Liên Kết của Công ty Cổ phần Vincom Retail (sau đây gọi chung là “VCR” hoặc “chúng tôi”) Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của các khách hàng liên quan đến quá trình khách hàng tham quan mua sắm, cung cấp sản phẩm, dịch vụ, truy cập, sử dụng, tương tác (sau đây gọi chung là “Sử Dụng”) tại bất kỳ trung tâm thương mại, trang web, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ nào của VCR (sau đây gọi chung là “Sản Phẩm Của Chúng Tôi”). CSQRT này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang web, ứng dụng hoặc nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc có sử dụng chính sách quyền riêng tư/ bảo mật/bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân riêng.

3.       CSQRT này có thể được chúng tôi cập nhật, sửa đổi và/hoặc bổ sung tại từng thời điểm và sẽ được niêm yết tại và/hoặc đăng tải chính thức trên các Sản Phẩm Của Chúng Tôi và/hoặc được thông báo đến khách hàng thông qua các hình thức trao đổi thông tin phù hợp. Khách hàng cần đọc kỹ CSQRT này và tất cả các phiên bản cập nhật, sửa đổi và/hoặc bổ sung của CSQRT này (nếu có) trước khi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho chúng tôi. Việc khách hàng ấn xác nhận “đồng ý”/”chấp thuận” hoặc các hình thức xác nhận khác (nếu có) theo đề nghị của chúng tôi hoặc việc khách hàng tiếp tục Sử Dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi sẽ được hiểu là khách hàng đã đọc, hiểu rõ, chấp nhận toàn bộ nội dung CSQRT này, kể cả các bản cập nhật, sửa đổi và/hoặc bổ sung của CSQRT này, và tự nguyện đồng ý cho phép chúng tôi được Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân theo toàn bộ nội dung CSQRT này, kể cả các phiên bản cập nhật, sửa đổi và/hoặc bổ sung của CSQRT này tại từng thời điểm. Nếu khách hàng không đồng ý với bất kỳ nội dung nào của CSQRT này, kể cả các bản cập nhật, sửa đổi và/hoặc bổ sung của CSQRT này, khách hàng vui lòng không cung cấp hoặc không tiếp tục cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho chúng tôi và/hoặc không Sử Dụng hoặc không tiếp tục Sử Dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Chúng tôi khuyến nghị khách hàng thường xuyên kiểm tra email (nếu đã sử dụng để đăng ký làm hình thức liên lạc với VCR) và/hoặc CSQRT được niêm yết tại/đăng tải/công bố chính thức trên các Sản Phẩm Của Chúng Tôi để luôn được cập nhật về các quy định, chính sách tương ứng của chúng tôi liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng.

4.       Để làm rõ, việc đồng ý với nội dung của CSQRT này, kể cả các bản cập nhật, sửa đổi và/hoặc bổ sung của CSQRT này có thể là điều kiện tiên quyết hoặc điều kiện cần thiết để khách hàng được Sử Dụng hoặc tiếp tục Sử Dụng các Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Trường hợp khách hàng không đồng ý toàn bộ CSQRT này hay các bản cập nhật, sửa đổi và/hoặc bổ sung của CSQRT này, tùy từng trường hợp, khách hàng có thể không Sử Dụng được hoặc không tiếp tục Sử Dụng được một phần hoặc toàn bộ bất kỳ hoặc tất cả Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Trường hợp chúng tôi phải sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế CSQRT này nhằm đáp ứng tuân thủ quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bản CSQRT sửa đổi, cập nhật đó sẽ có hiệu lực áp dụng ngay mà không cần bất kỳ sự đồng ý cụ thể nào từ khách hàng.

5.       Trừ khi có thỏa thuận rõ ràng khác tại (các) hợp đồng/thỏa thuận giữa chúng tôi và khách hàng, CSQRT này cấu thành một phần không thể tách rời của (các) hợp đồng/thỏa thuận đã, đang và sẽ giao kết giữa chúng tôi và khách hàng (nếu có) có liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân. Đồng thời, CSQRT này cũng là thông báo hợp pháp của chúng tôi về việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định của pháp luật mà không cần chúng tôi phải gửi thêm bất kỳ thông báo nào khác cho khách hàng.

6.       CSQRT được lập song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, nếu có sự khác biệt giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

7.       CSQRT này bao gồm các nội dung sau:

Điều 1. Định nghĩa và diễn giải

Điều 2. Loại Dữ Liệu Cá Nhân được Xử Lý

Điều 3. Mục đích Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

Điều 4. Thu thập và sử dụng cookies

Điều 5. Cách thức Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

Điều 6. Chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân

Điều 7. Nơi lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân

Điều 8. Cách thức chúng tôi bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân

Điều 9. Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba

Điều 10. Truy cập và lựa chọn

Điều 11. Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em

Điều 12. Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

Điều 13. Thông báo

Điều 14. Quyền và Nghĩa vụ của khách hàng

Điều 15. Một số thông tin bổ sung cho Liên minh châu Âu

Điều 16. Ví dụ về các thông tin được chúng tôi thu thập

8.       CSQRT này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2024

II.       Quy định chi tiết

Điều 1. Định nghĩa và diễn giải:

Trong CSQRT này, các thuật ngữ viết tắt, viết hoa chữ cái đầu tiên được định nghĩa trong ngữ cảnh có liên quan hoặc được liệt kê như dưới đây:

1.1     Dữ Liệu Cá Nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ Liệu Cá Nhân bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân cơ bản và Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm.

1.2     Thông tin giúp xác định một con người cụ thể là thông tin hình thành từ hoạt động của cá nhân mà khi kết hợp với các dữ liệu, thông tin lưu trữ khác có thể xác định một con người cụ thể.

1.3     Dữ Liệu Cá Nhân cơ bản bao gồm:

a.       Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);

b.       Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;

c.       Giới tính;

d.       Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;

e.       Quốc tịch;

f.       Hình ảnh của cá nhân;

g.       Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;

h.       Tình trạng hôn nhân;

i.        Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);

j.        Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;

k.       Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc quy định tại khoản 4 Điều này.

1.4     Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm là Dữ Liệu Cá Nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân gồm:

a.       Quan điểm ​​chính trị, quan điểm tôn giáo;

b.       Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;

c.       Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;

d.       Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;

e.       Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;

f.        Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;

g.       Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;

h.       Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

i.        Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;

j.        Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết

1.5     Chủ Thể Dữ Liệu là cá nhân được Dữ Liệu Cá Nhân phản ánh, bao gồm bất kỳ và tất cả các cá nhân bao gồm cả khách hàng, đại lý, nhà cung cấp, nhà thầu, đối tác, cổ đông và/hoặc các cá nhân khác có phát sinh quan hệ pháp lý với Chúng tôi.

1.6     Xử Lý (đối với Dữ Liệu Cá Nhân) là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ Liệu Cá Nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

1.7     Công Ty Liên Kết, đối với một bên, là bất kỳ tổ chức nào trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi, hoặc chịu sự kiểm soát chung (sau đây gọi chung là “Quyền Kiểm Soát”) bởi bên đó vào thời điểm cung cấp và tiếp nhận Dữ Liệu Cá Nhân được nêu tại đây. Quyền Kiểm Soát đối với một bên có nghĩa là nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất năm mươi phần trăm (50%) số cổ phiếu có quyền biểu quyết (hoặc các loại hình tương đương) của bên đó hoặc quyền điều hành hoặc quyền chỉ đạo điều hành ban quản lý hoặc các chính sách của bên đó (cho dù thông qua cổ phiếu có quyền biểu quyết của chủ sở hữu hoặc thành viên hoặc các quyền lợi khác của chủ sở hữu, thông qua hợp đồng hoặc các hình thức khác).

Điều 2. Loại Dữ Liệu Cá Nhân được Xử Lý

2.1     Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng trong quá trình khách hàng Sử Dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Việc thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng sẽ được thực hiện theo CSQRT này khi có liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi và theo sự cho phép của pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân hiện hành của các khu vực pháp lý có liên quan.

2.2     Các nguồn thông tin được chúng tôi thu thập:

a.       Thông tin khách hàng cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nào khách hàng cung cấp liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi, bao gồm cả thông tin mà khách hàng bắt buộc phải cung cấp khi đăng ký/đăng nhập tài khoản như tên, địa chỉ, điện thoại, địa chỉ email, tài khoản ngân hàng, thông tin thanh toán, v.v và thông tin khách hàng tự nguyện cung cấp như bài viết, thông tin, hình ảnh, tài liệu, dữ liệu được Khách hàng đăng tải, thông tin khi khách hàng đưa ra ý kiến, phản hồi, khiếu nại, trả lời các bảng điều tra thông tin mà chúng tôi đưa ra, qua bất cứ phương tiện và hình thức nào, thông tin được khách hàng cấp quyền trên thiết bị của Khách hàng để chia sẻ thông tin với chúng tôi;

b.       Thông tin tự động: Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi khách hàng Sử Dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Chúng tôi sử dụng camera, Wifi và các công nghệ khác để nhận diện người và phương tiện ra vào trung tâm thương mại và các khu vực thuộc quản lý của chúng tôi, cho mục đích đảm bảo an ninh, an toàn, kiểm soát lưu lượng, hành vi, thói quen tiêu dùng của khách hàng để điều chỉnh cách thức phục vụ khách hàng tốt hơn.

c.       Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về khách hàng từ các nguồn khác một cách hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, tổ chức tài chính, nền tảng mạng xã hội và các nguồn công khai có sẵn.

2.3     Các loại thông tin được Chúng tôi thu thập:

Tùy từng thời điểm và phụ thuộc vào mối quan hệ/mục đích giao dịch giữa khách hàng và chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân (bao gồm cả Dữ Liệu Cá Nhân cơ bản và Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm) của khách hàng liên quan đến hoạt động Sử Dụng mà khách hàng thực hiện trong khuôn khổ các Sản Phẩm Của Chúng Tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin, dữ liệu về các bên cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho khách hàng, thông tin giao dịch mà khách hàng thực hiện (VD: loại hàng hóa, dịch vụ, địa điểm, thời gian giao dịch), phương thức thanh toán (không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán được sử dụng cho việc thanh toán bao gồm số thẻ chi tiết, số mã bảo mật thẻ), thông tin thiết bị (như địa chỉ IP, hệ điều hành, loại trình duyệt, thông số phần cứng, UDID, MEIDs, định vị, địa chỉ của trang web giới thiệu (nếu có), các trang web mà khách hàng ghé thăm từ trang web, Facebook thuộc sở hữu của chúng tôi và các ứng dụng di động, số lần truy cập, phản hồi, tên tệp và phiên bản và nhận dạng quảng cáo và các thông tin liên quan khác (nếu có)).

Để biết thêm ví dụ về thông tin được thu thập, vui lòng tham khảo Điều 16 của CSQRT này. Chúng tôi có thể sử dụng kết hợp các loại thông tin khác nhau của khách hàng.

Điều 3. Mục đích Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

3.1     Chúng tôi chỉ Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của VCR trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Mục đích Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi bao gồm:

a.       Vận hành, cung cấp Sản Phẩm Của Chúng Tôi: Chúng tôi Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng để vận hành, cung cấp và giao Sản Phẩm Của Chúng Tôi, cũng như xử lý các giao dịch liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc định danh, xác thực và kiểm tra thông tin khách hàng; đăng ký tài khoản; tham gia (các) chương trình khách hàng thân thiết, chương trình ưu đãi; thực hiện khảo sát, mua hàng hóa/dịch vụ (bao gồm cả bất động sản) và thanh toán. Việc Xử Lý thông tin này là cần thiết để chúng tôi ký kết hợp đồng/thực hiện giao dịch với khách hàng hoặc tổ chức/cá nhân mà khách hàng đại diện, để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của Chúng tôi, cung cấp Sản Phẩm Của Chúng Tôi, đáp ứng yêu cầu từ khách hàng và/hoặc hỗ trợ khách hàng.

b.       Đo lường, đánh giá và cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi: Chúng tôi Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng để đo lường việc sử dụng, phân tích thông tin khách hàng, thói quen tiêu dùng, phân tích hiệu suất, sửa lỗi, cung cấp hỗ trợ, cải thiện và phát triển Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Việc xử lý thông tin này được dựa trên lợi ích hợp pháp của Chúng tôi trong việc đo lường, đánh giá và cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

c.       Đưa ra khuyến nghị và cá nhân hóa trải nghiệm: Chúng tôi Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng để đề xuất Sản Phẩm Của Chúng Tôi mà khách hàng có thể quan tâm, nhận diện sở thích của khách hàng và cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng với Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Việc xử lý thông tin này được dựa trên (i) mong muốn hợp pháp của Chúng tôi trong việc đưa ra các khuyến nghị và trải nghiệm được cá nhân hóa cho khách hàng, và (ii) sự chấp thuận của khách hàng theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

d.       Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật, ví dụ: kiểm toán; lưu trữ, quản lý, dự phòng cho việc phục hồi sự cố; điều tra tai nạn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại và các hoạt động khác,v.v. Việc xử lý thông tin này là cần thiết để Chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý liên quan hoặc vì lợi ích hợp pháp của Chúng tôi trong việc bảo mật và thu thập dữ liệu tuân thủ pháp luật hiện hành.

e.       Liên lạc với khách hàng: Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng để liên lạc với khách hàng liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi thông qua các phương thức khác nhau (ví dụ: email, mạng xã hội, điện thoại) và để trả lời yêu cầu của khách hàng. Công việc này bao gồm việc liên hệ với khách hàng (hoặc các bên cần thiết khác) để thông báo cho khách hàng về thông tin quan trọng liên quan đến an toàn hoặc thông báo cho đội phản ứng khẩn cấp (cứu trợ y tế, công an, cứu hỏa…) trong trường hợp xảy ra tai nạn, sự cố, vấn đề liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Việc xử lý thông tin này là cần thiết (i) để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của Chúng tôi, (ii) vì lợi ích hợp pháp của Chúng tôi trong việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đảm bảo cung cấp dịch vụ khách hàng hiệu quả, và (iii) tuân thủ các nghĩa vụ thông báo pháp lý có liên quan của Chúng tôi.

f.       Tiếp thị: Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng để tiếp thị và quảng bá Sản Phẩm Của Chúng Tôi theo quy định của pháp luật nước sở tại với các tiêu chí chính như sau:

(i)      Nội dung: Giới thiệu sản phẩm, thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại khác.

(ii)      Phương thức: Qua tin nhắn quảng cáo, thông báo trên trang web chính thức, ứng dụng hoặc các phương thức khác theo quy định pháp luật.

(iii)     Hình thức: Chúng tôi gửi trực tiếp hoặc thông qua các đơn vị cung cấp dịch vụ để gửi cho khách hàng qua không gian mạng, thiết bị, phương tiện điện tử hoặc các hình thức khác theo quy định pháp luật.

(iv)    Tần suất: Theo quy định pháp luật.

Chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo Sản Phẩm Của Chúng Tôi dựa trên sở thích của khách hàng. Việc xử lý thông tin này được dựa trên (i) lợi ích hợp pháp của Chúng tôi trong việc quảng bá Sản Phẩm Của Chúng Tôi và (ii) sự chấp thuận của khách hàng theo yêu cầu của luật hiện hành.

g.       Phòng chống gian lận và lạm dụng, rủi ro tín dụng: Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng để ngăn chặn và phát hiện gian lận và lạm dụng nhằm bảo vệ khách hàng, chúng tôi và những tổ chức, cá nhân khác. Việc xử lý thông tin này (i) là cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý liên quan của Chúng tôi về phòng chống gian lận và (ii) dựa trên lợi ích hợp pháp của Chúng tôi trong việc ngăn chặn gian lận và lạm dụng và quản trị rủi ro tín dụng.

3.2     Xử Lý hình ảnh

Bằng việc đồng ý với CSQRT này, khách hàng đồng thời đồng ý:

a.       Cho phép Chúng tôi Xử Lý hình ảnh của khách hàng trong các chương trình xúc tiến thương mại liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Chúng tôi sẽ có quyền Xử Lý hình ảnh của khách hàng mà không bị giới hạn về thời gian cho các mục đích sau đây:

(i)      Quảng cáo, trưng bày, giới thiệu về chúng tôi và/hoặc Tập đoàn Vingroup – Công ty CP đến công chúng cũng như các Sản Phẩm Của Chúng Tôi và/hoặc sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP;

(ii)      Đăng tải trên các phương tiện truyền thông của chúng tôi và/hoặc Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (bao gồm nhưng không giới hạn ở trang web, báo chí, mạng xã hội, tạp chí, cẩm nang, ấn phẩm nội bộ);

(iii)     Các mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của khách hàng.

b.       Khách hàng sẽ không khiếu nại và/hoặc đòi hỏi bất cứ chi phí nào về việc chúng tôi (tại Điều này được hiểu là bao gồm cả Công Ty Liên Kết của chúng tôi và Tập đoàn Vingroup – Công ty CP) Xử Lý hình ảnh của khách hàng, cho dù tại thời điểm bắt đầu thu thập cũng như thời gian sau đó và sẽ không rút lại sự đồng ý trong mọi trường hợp.

c.       Khách hàng đồng ý rằng các hình ảnh của khách hàng có thể sử dụng ở dạng in và/hoặc các định dạng điện tử, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng các hình ảnh của khách hàng sẽ được sử dụng duy nhất cho các mục đích nêu trên. Tuy nhiên, khách hàng hiểu rằng chúng tôi không thể loại bỏ hoàn toàn các rủi ro và khách hàng đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với (i) việc các bên thứ ba khác sử dụng hình ảnh của khách hàng khi chưa có sự đồng ý của chúng tôi và (ii) các hậu quả phát sinh theo đó.

Điều 4. Thu thập và sử dụng cookies

4.1     Chúng tôi sử dụng cookie, pixel và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là “cookie”) nhận diện trình duyệt hoặc thiết bị của khách hàng, tìm hiểu thêm về sở thích của khách hàng, cung cấp cho khách hàng các tính năng và dịch vụ thiết yếu và cho các mục đích bổ sung khác, bao gồm:

a.       Nhận diện khách hàng khi khách hàng đăng nhập và/hoặc sử dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho khách hàng các đề xuất, hiển thị nội dung được cá nhân hóa và cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh khác.

b.       Lưu tâm đến các tùy chọn mà khách hàng đã chấp thuận. Điều này cho phép chúng tôi tôn trọng những điều khách hàng thích và không thích, chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ và cấu hình của khách hàng.

c.       Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

d.       Ngăn chặn hành vi gian lận và các tình huống gây ra mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn hoặc tài sản của bất kỳ ai.

e.       Cải thiện sự an toàn.

f.        Cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo, có liên quan đến sở thích của khách hàng trên các trang web của chúng tôi và trang web của bên thứ ba.

g.       Đo lường và phân tích chất lượng của các Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

4.2     Cookie cho phép khách hàng tận dụng một số tính năng cần thiết của chúng tôi. Ví dụ, nếu khách hàng chặn hoặc từ chối cookie của chúng tôi, khách hàng sẽ không thể sử dụng một số sản phẩm, dịch vụ nhất định yêu cầu khách hàng đăng nhập hoặc khách hàng có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn hoặc cài đặt ngôn ngữ mỗi khi khách hàng truy cập lại các trang web của chúng tôi.

4.3     Các bên thứ ba được chấp thuận cũng có thể thu thập thông tin qua cookie khi khách hàng tương tác với các Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Các bên thứ ba này thường bao gồm các công cụ tìm kiếm, nhà cung cấp dịch vụ đo lường và phân tích, mạng xã hội và các công ty quảng cáo. Các bên thứ ba sử dụng cookie và các công nghệ khác như tập tin chỉ báo hoặc tập tin GIF trong quá trình cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo liên quan đến sở thích của khách hàng, để đo lường hiệu quả của quảng cáo và thực hiện một số dịch vụ thay mặt cho chúng tôi. Việc sử dụng các công nghệ này và bất kỳ thông tin nào về Khách Hàng mà Chúng tôi cung cấp cho bên thứ ba đều được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư cụ thể của mỗi bên thứ ba, không dựa trên chính sách này

4.4     Khách hàng có thể quản lý cookie trình duyệt bằng việc cài đặt trình duyệt của mình. Tính năng 'Trợ giúp' trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho khách hàng biết cách ngăn trình duyệt chấp nhận các cookie mới, cách trình duyệt thông báo cho khách hàng khi khách hàng nhận được cookie mới, cách tắt cookie và khi cookie hết hạn. Nếu khách hàng tắt tất cả cookie trên trình duyệt của mình, cả chúng tôi và bên thứ ba sẽ không thể chuyển cookie sang trình duyệt của khách hàng. Tuy nhiên, nếu khách hàng làm điều này, khách hàng có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn mỗi khi khách hàng truy cập lại trang web và một số tính năng và dịch vụ có thể không hoạt động.

Điều 5. Cách thức Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

5.1     Tùy từng thời điểm và tùy theo từng mục đích nêu tại CSQRT này, chúng tôi sẽ thực hiện một hoặc nhiều hoạt động Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân.

5.2     Các hoạt động Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân có thể được chúng tôi thực hiện theo cách thức tự động hoặc không tự động, bằng các phương tiện điện tử hoặc các cách thức thủ công, v.v. mà chúng tôi cho là phù hợp.

5.3     Chúng tôi áp dụng triệt để các biện pháp bảo vệ, bảo mật trong quá trình Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân như được nêu chi tiết tại Điều 8 của CSQRT này.

5.4     Chúng tôi có thể trực tiếp Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân hoặc gián tiếp thông qua bên thứ ba hợp pháp theo quy định của pháp luật và quy định tại CSQRT này.

5.5     Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng có thể được chuyển ra nước ngoài, lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ chỉ chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng ra nước ngoài khi phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân.  Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các thủ tục để được phép chuyển Dữ Liệu Cá Nhân ra nước ngoài theo quy định pháp luật

Điều 6. Các tổ chức, cá nhân được Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân; có liên quan tới mục đích Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

6.1     Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi, và chúng tôi không bán Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào dưới mọi hình thức, trừ trường hợp pháp luật có quy định hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu, hướng dẫn khác.

6.2     Trừ trường hợp bắt buộc phải chia sẻ/cung cấp theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của các các Cơ quan Nhà nước, Cơ quan chức năng có thẩm quyền, dựa trên cơ sở khách hàng đồng ý với CSQRT này, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân cho các bên thứ ba khác trong các trường hợp sau:

a.       Cung cấp thông tin cho các bên liên quan của Chúng tôi: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP và các Công Ty Liên Kết của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP, với điều kiện là các đơn vị này cũng có chính sách quyền riêng tư/bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật.

b.       Cung cấp thông tin cho các nhà cung cấp dịch vụ/hàng hóa/đối tác/đại lý/nhà thầu/bên tư vấn/nhân viên/người lao động của Chúng tôi (gọi chung là “NCC”): Chúng tôi sử dụng và/hoặc hợp tác với các tổ chức và cá nhân khác để thực hiện một số công việc hoặc chương trình thay mặt chúng tôi như chương trình ưu đãi, bán hàng chéo,... dành cho khách hàng. Ví dụ bao gồm: gửi thông tin liên lạc, xử lý thanh toán, đánh giá rủi ro tín dụng và tuân thủ, thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị và bán hàng (bao gồm quản lý quảng cáo và sự kiện), quản lý quan hệ khách hàng và đào tạo. Các NCC này có quyền truy cập vào Dữ Liệu Cá Nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không được sử dụng cho các mục đích khác.

c.       Cung cấp thông tin khi tái cấu trúc, chuyển nhượng doanh nghiệp: Trong quá trình phát triển kinh doanh, chúng tôi có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật. Trong các giao dịch như vậy, Dữ Liệu Cá Nhân và quyền sử dụng thông tin nói chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng bên nhận chuyển nhượng vẫn phải tuân theo các quy định của CSQRT này (hoặc khi được khách hàng chấp thuận). Ngoài ra, trong trường hợp Công ty Cổ phần Vincom Retail hoặc phần lớn tài sản của Công ty Cổ phần Vincom Retail được một công ty khác mua, Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng sẽ đương nhiên trở thành một trong những tài sản được chuyển nhượng. Chúng tôi chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các bên thứ ba cần thiết một cách hợp lý để thương lượng hoặc hoàn thành việc sáp nhập, mua lại hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của Chúng tôi.

e.       Cung cấp thông tin nhằm bảo vệ chúng tôi và những tổ chức, cá nhân khác: Chúng tôi tiết lộ tài khoản và Dữ Liệu Cá Nhân khác khi chúng tôi tin rằng việc đó là phù hợp để tuân thủ pháp luật, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi, hoặc bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro tài sản và tín dụng, hoặc tiết lộ một số loại thông tin nhất định trong trường hợp Chúng tôi nhận được yêu cầu ràng buộc về mặt pháp lý từ các cơ quan công quyền.

f.        Tùy theo sự lựa chọn của khách hàng: Ngoài các quy định trên, khách hàng sẽ nhận được thông báo khi Dữ Liệu Cá Nhân về khách hàng có thể được chia sẻ với bên thứ ba và khách hàng sẽ có quyền không chấp thuận việc chia sẻ thông tin.

6.3     Bằng việc chấp nhận CSQRT này, khách hàng hiểu và chấp nhận rằng, ngoài việc tuân thủ CSQRT của Chúng tôi, khách hàng đồng thời phải tìm hiểu, đồng ý/không đồng ý và tuân thủ Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân/quyền riêng tư/bảo mật của (các) bên thứ ba. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không can thiệp vào thỏa thuận giữa khách hàng và bên thứ ba, đồng thời chúng tôi được loại trừ mọi trách nhiệm tham gia tranh chấp, bồi thường cũng như trách nhiệm liên đới khác.

Điều 7. Nơi lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân

VCR có địa chỉ trụ ở tại Việt Nam và sẽ có văn phòng tại quốc gia, khu vực khác trên thế giới. Tùy thuộc vào phạm vi tương tác của khách hàng với Sản Phẩm Của Chúng Tôi, Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng có thể được lưu trữ tại hoặc truy cập từ nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Khi chúng tôi chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng đến các quốc gia khác, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin đó được chuyển theo CSQRT này và được cho phép theo pháp luật bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân hiện hành.

Điều 8. Cách thức chúng tôi bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân

8.1     Tại VCR, bảo mật là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế có tính đến khả năng bảo đảm an toàn và riêng tư cho thông tin của khách hàng.

8.2     Chúng tôi có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Dữ Liệu Cá Nhân. Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Dữ Liệu Cá Nhân. Khi thu thập dữ liệu, chúng tôi thực hiện lưu giữ và bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân tại hệ thống máy chủ và các Dữ Liệu Cá Nhân này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa, các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

8.3     Dù vậy, khách hàng cần hiểu rằng không có biện pháp bảo mật dữ liệu nào có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khách hàng nên chủ động thực hiện các biện pháp giúp ngăn chặn việc truy cập trái phép vào mật khẩu, điện thoại và máy tính bằng cách đăng xuất tài khoản sau khi sử dụng máy tính chung, đặt một mật khẩu mạnh và khó đoán và giữ bí mật thông tin đăng nhập cũng như mật khẩu của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố nào như mất, bị đánh cắp hoặc xâm phạm mật khẩu, hoặc bất kỳ hoạt động nào trên tài khoản của khách hàng sử dụng mật khẩu trái phép.

8.4     Các thông tin thẻ thanh toán của khách hàng do các tổ chức tài chính phát hành được chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán (số thẻ, họ tên, số CVV) trên hệ thống của chúng tôi. Giao dịch thanh toán của khách hàng được thực hiện trên hệ thống của bên thứ ba có liên quan.

8.5     Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện thông báo và xin chấp thuận, đồng ý cụ thể của khách hàng trước khi Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân trong các trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh, không được quy định tại CSQRT này. Mặc dù có quy định trên, chúng tôi không phải thông báo hay xin chấp thuận của khách hàng trong (các) trường hợp:

a.       Nhằm mục đích bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Chủ Thể Dữ Liệu hoặc cá nhân khác; hoặc

b.       Công khai Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định pháp luật; hoặc

c.       Theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm, hoặc khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; hoặc nhằm phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định pháp luật; hoặc

d.       Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của Chủ Thể Dữ Liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của luật; hoặc

e.       Nhằm phục vụ hoạt động của Cơ quan Nhà nước đã được quy định theo pháp luật chuyên ngành.

8.6     Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, chúng tôi sẽ được miễn trừ khỏi bất kỳ trách nhiệm nào, bao gồm cả trách nhiệm thanh toán các khoản bồi thường thiệt hại, bồi hoàn hay bất kỳ chi phí nào liên quan đối với những thiệt hại, tổn thất của khách hàng phát sinh do:

a.       Khách hàng:

(i)      Vì bất kỳ lý do gì không nhận được hoặc không tiếp cận (các) thông báo đã được chúng tôi gửi đi thành công, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp do thiết bị di động, phần mềm trên thiết bị di động hoặc nhà cung cấp dịch vụ của khách hàng không đảm bảo khả năng kết nối ổn định, liên tục; khách hàng không cập nhật kịp thời và đầy đủ nội dung thay đổi của CSQRT này thông qua các phương thức chúng tôi đã lựa chọn thông báo, niêm yết, đăng tải;

(ii)      Thông qua bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc Sử Dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi, truy cập vào các trang web, ứng dụng hay dịch vụ khác mà chúng tôi hợp tác hoặc có mối liên hệ, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng không tuân thủ điều khoản điều kiện sử dụng của các trang web, ứng dụng hay dịch vụ đó dẫn tới thiệt hại hoặc hành vi vi phạm của khách hàng;

(iii)     Phải gánh chịu thiệt hại phát sinh trực tiếp do lỗi, hành vi vi phạm của bên thứ ba mà hành vi đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi.

b.       Chúng tôi không thể cập nhật, đăng tải và/hoặc hiển thị liên tục, đầy đủ, rõ ràng các nội dung sửa đổi, bổ sung của CSQRT này do:

(i)      Chúng tôi tiến hành các hoạt động nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống, cơ sở hạ tầng kỹ thuật định kỳ hoặc đột xuất nhưng đã thông báo trước thông qua các phương thức phù hợp với quy định tại CSQRT này; hoặc

(ii)      những nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trường hợp hệ thống, hạ tầng kỹ thuật của chúng tôi gặp sự cố xuất phát từ lỗi của (các) nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi hoặc hệ thống, hạ tầng kỹ thuật của chúng tôi bị xâm phạm, phá hoại bởi các virus, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo, hay bất kỳ hành động can thiệp, tấn công mạng nhằm mục đích phá hoại nào.

c.       Xảy ra những sự kiện bất khả kháng nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi và trực tiếp gây ra tổn thất, thiệt hại cho khách hàng và cản trở khả năng của chúng tôi trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ đối với khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở chiến tranh, nội chiến, thiên tai, dịch bệnh, đình công, bãi công, thay đổi pháp luật hoặc các sự kiện bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật hoặc theo tuyên bố, yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bất kể (những) sự kiện này phát sinh trong hay ngoài lãnh thổ Việt nam.

d.       Các trường hợp chúng tôi được miễn trách khác theo quy định pháp luật, quy định tại CSQRT này.

Điều 9. Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba

9.1     Các Sản Phẩm Của Chúng Tôi có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và đường dẫn liên kết tới các trang web và ứng dụng khác. Các đối tác quảng cáo bên thứ ba có thể thu thập thông tin về khách hàng khi khách hàng tương tác với nội dung, quảng cáo hoặc dịch vụ của họ. Mọi quyền truy cập và sử dụng các liên kết hoặc trang web của bên thứ ba không bị điều chỉnh bởi CSQRT này, mà thay vào đó được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư/điều khoản điều kiện của các bên thứ ba đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quy định về thông tin của các bên thứ ba. Để lựa chọn không nhận quảng cáo dựa trên sở thích, vui lòng xem Mục lục và Điều kiện sử dụng Cookie ở trên.

9.2     Phân tích của bên thứ ba: Sản Phẩm Của Chúng Tôi có thể sử dụng các dịch vụ do bên thứ ba vận hành (ví dụ: Google Analytics), những bên đang sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để hiểu việc sử dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi và báo cáo về các hoạt động và xu hướng. Dịch vụ này cũng có thể thu thập thông tin về việc sử dụng các trang web, ứng dụng và tài nguyên trực tuyến khác theo thời gian.

9.3     Tính năng plugin mạng xã hội: Chúng tôi sử dụng tính năng plugin mạng xã hội trên trang web của mình, ví dụ: Facebook, YouTube, Instagram và LinkedIn. Khi khách hàng xem một trang web có chứa plugin, trình duyệt của khách hàng sẽ tạo liên kết trực tiếp đến máy chủ của bên thứ ba. Nếu khách hàng đã đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của mình, nền tảng mạng xã hội sẽ ghi lại lượt truy cập vào tài khoản mạng xã hội của khách hàng. Vui lòng xem chính sách quyền riêng tư/điều khoản điều kiện của nền tảng mạng xã hội để biết thêm thông tin.

Điều 10. Truy cập và lựa chọn

10.1   Khách hàng có thể xem, cập nhật và xóa một số Dữ Liệu Cá Nhân nhất định về tài khoản và các tương tác của khách hàng với Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Nếu khách hàng không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, khách hàng luôn có thể liên hệ với Chúng tôi để được hỗ trợ.

10.2   Khách hàng có nhiều lựa chọn về việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng. Nhiều Sản Phẩm Của Chúng Tôi bao gồm chức năng cho phép khách hàng tùy chọn về cách Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng đang được Xử Lý. Khách hàng có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó Khách hàng có thể không Sử Dụng được hoặc không Sử Dụng được đầy đủ một số Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

10.3   Nếu khách hàng muốn bổ sung, cập nhật hoặc xóa thông tin liên quan đến tài khoản đã đăng ký của mình, vui lòng truy cập vào tài khoản của khách hàng trên trang web hoặc ứng dụng chính thức của VCR và thực hiện các thao tác như được hướng dẫn tại trang web hoặc ứng dụng tương ứng. Để làm rõ, ngay cả khi khách hàng cập nhật hoặc xóa bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào, Chúng tôi vẫn có thể tiếp tục lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân trước đây phù hợp với các trường hợp đã được nêu rõ tại CSQRT này.

10.4   Nếu khách hàng không muốn nhận nội dung quảng cáo từ Chúng tôi và muốn rút lại sự chấp thuận trước đó (nếu có) và/hoặc phản đối việc tiếp tục sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của mình cho mục đích tiếp thị, vui lòng đánh dấu vào ô “Tôi không muốn nhận bất kỳ liên lạc với mục đích thương mại nào từ Vingroup" tại thời điểm Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân, hoặc gửi từ chối dịch vụ quảng cáo theo cú pháp được hướng dẫn (hoặc cách thức khác theo quy định tại hợp đồng liên quan với khách hàng) hoặc liên hệ với Chúng tôi theo mô tả tại Điều 13 của CSQRT này. Nếu khách hàng không muốn nhận thông báo từ ứng dụng của Chúng tôi, vui lòng điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng hoặc thiết bị của mình.

10.5   Nếu khách hàng không muốn xem quảng cáo dựa trên sở thích, vui lòng điều chỉnh theo hướng dẫn của các trang quảng cáo liên quan (hoặc cách thức khác theo quy định tại Hợp đồng liên quan đến khách hàng).

10.6   Trình duyệt và thiết bị: Tính năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị sẽ cho Khách Hàng biết cách ngăn trình duyệt hoặc thiết bị của mình chấp nhận cookie mới, làm thế nào để trình duyệt thông báo cho khách hàng khi khách hàng nhận được cookie mới hoặc cách tắt hẳn chức năng cookie.

Điều 11. Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em

11.1   Đối với chúng tôi, việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em luôn được thực hiện theo nguyên tắc bảo vệ các quyền và vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

11.2   Việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em phải có sự đồng ý của trẻ em trong trường hợp trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên và có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ theo quy định, trừ trường hợp pháp luật hoặc CSQRT này có quy định khác.

11.3   Chúng tôi có thể ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em, xóa không thể khôi phục hoặc hủy Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em trong trường hợp:

a)      Xử Lý không đúng mục đích hoặc đã hoàn thành mục đích Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân được Chủ Thể Dữ Liệu đồng ý, trừ trường hợp pháp luật hoặc CSQRT này có quy định khác;

b)      Cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em rút lại sự đồng ý cho phép Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em, trừ trường hợp pháp luật hoặc CSQRT này có quy định khác;

c)       Theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có đủ căn cứ chứng minh việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 12. Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

12.1   Chúng tôi sẽ bắt đầu Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân ngay khi nhận được Dữ Liệu Cá Nhân cho đến khi Dữ Liệu Cá Nhân được xóa, hủy theo các quy định của pháp luật và/hoặc quy định, quyết định tại từng thời điểm của Chúng tôi.

12.2   Chúng tôi lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng để đảm bảo cho khách hàng khả năng sử dụng liên tục các Sản Phẩm Của Chúng Tôi, và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các mục tiêu quy định tại CSQRT này, hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm cả cho mục đích thuế và kế toán), hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho khách hàng. Thời gian chúng tôi lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân cụ thể khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng và chúng tôi sẽ xóa Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành.

12.3   Chúng tôi cam kết ẩn hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng ngay khi mục đích và/hoặc thời hạn lưu trữ hết hạn, trừ trường hợp cần lưu trữ thêm trong trường hợp cá nhân để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của Chúng tôi (ví dụ như nghĩa vụ lưu giữ dữ liệu cụ thể) hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các tuyên bố pháp lý của Chúng tôi.

Điều 13. Thông báo

13.1   Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về quyền riêng tư tại VCR hoặc muốn liên hệ với đơn vị kiểm soát thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của khách hàng. Khách hàng cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

-       Email: [email protected]

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Vincom Retail, Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

13.2   Mọi thông báo liên quan đến CSQRT này (nếu có) sẽ được chúng tôi thông báo tới khách hàng theo phương thức và địa chỉ đã được khách hàng đăng ký với chúng tôi và phù hợp với CSQRT này.

13.3   Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời tới chúng tôi trong trường hợp khách hàng thay đổi thông tin liên lạc đã đăng ký trước với chúng tôi.

13.4   Một thông báo được coi là đã gửi thành công khi thông báo đó:

a.       Được gửi trực tiếp tới tay bên nhận/đại diện của bên nhận và có xác nhận của bên nhận/đại diện của bên nhận; hoặc

b.       Được gửi theo dịch vụ bưu chính có bảo đảm theo xác nhận của cơ quan bưu chính; hoặc

c.       Được niêm yết, đăng tải, hiển thị thành công trên/tại Sản Phẩm Của Chúng Tôi; hoặc

d.       Được báo đã gửi thành công hoặc không có thông báo về việc gửi thất bại trong trường hợp gửi thông báo qua email hoặc tin nhắn thuê bao di động (nếu có).

Điều 14. Quyền và Nghĩa vụ của khách hàng

14.1 Phù hợp với quy định tại CSQRT này, khách hàng có các quyền sau đây:

a.       Quyền được biết: khách hàng được biết về hoạt động Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

b.       Quyền đồng ý: khách hàng được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật.

c.       Quyền rút lại sự đồng ý: khách hàng được quyền rút lại sự đồng ý của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

d.       Quyền truy cập: khách hàng được xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

e.       Quyền xóa dữ liệu: khách hàng được xóa hoặc yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

f.        Quyền hạn chế xử lý dữ liệu: khách hàng được yêu cầu hạn chế Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác;

g.       Quyền cung cấp dữ liệu: khách hàng được yêu cầu cung cấp cho bản thân Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

h.       Quyền phản đối xử lý dữ liệu: khách hàng được phản đối việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác;

i.        Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện: khách hàng có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

j.        Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại: khách hàng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

k.       Quyền tự bảo vệ: khách hàng có quyền tự bảo vệ theo quy định của pháp luật liên quan, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định của pháp luật liên quan.

l.        Các quyền khác tại CSQRT này.

Để làm rõ, khách hàng nhận thức rõ và đồng ý rằng chúng tôi có quyền từ chối một hoặc nhiều yêu cầu thực hiện quyền của khách hàng theo quy định tại CSQRT này khi các yêu cầu không đáp ứng các điều kiện hợp lệ của chúng tôi và/hoặc chúng tôi phát hiện có bất kỳ hành vi gian lận, giả mạo, vi phạm pháp luật hoặc có thể dẫn tới hành vi vi phạm pháp luật xuất phát từ yêu cầu của khách hàng theo đánh giá hợp lý của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng có quyền được từ chối thực hiện yêu cầu của khách hàng trong trường hợp chúng tôi được miễn trừ nghĩa vụ thực hiện các quyền yêu cầu của khách hàng theo quy định của pháp luật.

14.2   Phù hợp với quy định tại CSQRT này, khách hàng có các nghĩa vụ sau:

a.       Tự bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình.

b.       Tôn trọng, bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của người khác: Trong trường hợp khách hàng cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của một bên thứ ba cho chúng tôi, khách hàng cam đoan và bảo đảm rằng, tại thời điểm kê khai, cung cấp đó, khách hàng đã đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật để chúng tôi có thể thực hiện Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân như nêu tại CSQRT này mà không cần phải thực hiện thêm bất kỳ hành động nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc:

(i)      thông báo tới Chủ Thể Dữ Liệu về nội dung của CSQRT này;

(ii)      đạt được sự đồng ý đầy đủ và hợp pháp theo quy định pháp luật của Chủ Thể Dữ Liệu;

(iii)     được ủy quyền hoặc đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật;

(iv)     Dữ Liệu Cá Nhân liên quan đến người chưa đủ 18 tuổi phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ theo quy định, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

(v)     Dữ Liệu Cá Nhân liên quan tới người bị tuyên bố mất tích, đã chết phải được sự chấp thuận của vợ, chồng hoặc con thành niên hoặc của cha, mẹ của cá nhân được Dữ Liệu Cá Nhân phản ánh, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đồng thời, khách hàng cam kết chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các hậu quả gây ra do việc khách hàng không đáp ứng được bất kỳ điều kiện nào nêu trên bao gồm cả việc giải quyết, bằng chi phí của khách hàng, bất kỳ khiếu nại/khiếu kiện nào của bên thứ ba đối với khách hàng và/hoặc chúng tôi, bồi hoàn cho chúng tôi bất kỳ khoản tiền nào mà chúng tôi phải trả cho bên thứ ba, nếu có, liên quan đến khiếu nại/khiếu kiện nêu trên.

c.       Cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ Liệu Cá Nhân khi đồng ý cho phép Chúng tôi Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân.

d.       Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân.

e.       Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân.

f.        Tạo mọi điều kiện cần thiết và trong khả năng cho phép để (i) chúng tôi kiểm tra việc khách hàng thực hiện và tuân thủ các quy định của CSQRT này và (ii) hỗ trợ chúng tôi thực hiện các hành động, nghĩa vụ cần thiết theo quy định pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cung cấp thông tin để chúng tôi hoàn thiện các báo cáo gửi Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), khi chúng tôi có yêu cầu.

g.       Các nghĩa vụ khác tại CSQRT này.

Điều 15. Một số thông tin bổ sung cho Liên minh châu Âu

15.1   Chúng tôi cung cấp thêm một số thông tin về quyền riêng tư, việc thu thập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại của chúng tôi tại các quốc gia thuộc Liên Minh Châu Âu.

a. Đơn Vị Kiểm Soát Dữ Liệu Cá Nhân: Công ty Cổ phần Vincom Retail (địa chỉ tại Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) là đơn vị kiểm soát các Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập hoặc xử lý theo CSQRT này.

b.       Xử Lý: Chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng dựa trên một hoặc một số cơ sở pháp lý sau đây:

(i)      Cần thiết để ký kết hợp đồng với khách hàng hoặc với tổ chức mà khách hàng đại diện, để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, để cung cấp các Sản Phẩm Của Chúng Tôi, để phản hồi các yêu cầu từ khách hàng, hoặc để hỗ trợ khách hàng;

(ii)      Khi chúng tôi có lợi ích hợp pháp, như được mô tả ở Mục 2 của Chính sách quyền riêng tư này;

(iii)     Cần thiết để tuân thủ pháp luật và các nghĩa vụ pháp lý;

(iv)     Để trả lời các yêu cầu hợp pháp; hoặc

(v)     Dựa trên sự chấp thuận của khách hàng.

c.       Quyền của khách hàng: Theo quy định của pháp luật, khách hàng có các quyền sau:

(i)      Hỏi chúng tôi có đang nắm giữ Dữ Liệu Cá Nhân về bản thân hay không và yêu cầu cung cấp bản sao Dữ Liệu Cá Nhân đó và thông tin về cách thức các thông tin đó được xử lý;

(ii)      Yêu cầu đính chính Dữ Liệu Cá Nhân không chính xác và hoàn thiện phần Dữ Liệu Cá Nhân còn thiếu;

(iii)     Yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân nếu đáp ứng một trong các căn cứ pháp lý cho phép xóa, ví dụ như không còn cần thiết cho các mục đích xử lý, các thông tin được xử lý dựa trên sự chấp thuận nhưng chấp thuận đó đã được rút lại, hoặc thông tin được xử lý không tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành;

(iv)     Yêu cầu chúng tôi tạm dừng xử lý Dữ Liệu Cá Nhân khi hoạt động xử lý không phù hợp với quy định pháp luật;

(v)     Phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân;

(vi)     Rút lại sự chấp thuận đối với việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân bất kỳ lúc nào;

(vii)    Yêu cầu luân chuyển Dữ Liệu Cá Nhân mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi (không bao gồm thông tin có được từ các thông tin được thu thập), trong trường hợp việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đó được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý hoặc hợp đồng với khách hàng và được thực hiện bằng phương thức tự động;

(viii)   Gửi khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền nếu khách hàng tin rằng Chúng tôi vi phạm quyền riêng tư của mình.

Khách hàng có thể thực hiện các quyền truy cập, đính chính, xóa, yêu cầu tạm dừng, phản đối và yêu cầu luân chuyển thông tin bằng cách liên hệ với chúng tôi. Khách hàng cũng có quyền phản đối việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân cần thiết cho mục đích lợi ích hợp pháp của VCR theo pháp luật bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân hiện hành, trên cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của khách hàng. Nếu Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng được Chúng tôi Xử Lý cho mục đích tiếp thị trực tiếp, khách hàng có quyền phản đối việc xử lý này bất kỳ lúc nào mà không cần bất kỳ lý do đặc biệt nào.

Khi khách hàng đồng ý cho chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình cho một mục đích cụ thể, khách hàng có thể rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ ngừng mọi hoạt động xử lý dữ liệu của khách hàng cho mục đích đó.

d.       Chuyển thông tin ra ngoài Liên Minh Châu Âu: Chúng tôi có thể chuyển hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng được thu thập và lưu trữ tại Liên Minh Châu Âu (hoặc tuân theo luật bảo vệ dữ liệu Châu Âu) ở một quốc gia bên ngoài Liên Minh Châu Âu. Luật pháp của quốc gia đó có thể không cung cấp cùng một mức độ bảo vệ dữ liệu như ở Liên minh Châu Âu, vì vậy chúng tôi sẽ thực hiện theo các điều khoản của CSQRT này và pháp luật bảo vệ quyền riêng tư hiện hành. Điều này có thể bao gồm việc chuyển dữ liệu theo các thỏa thuận chuyển dữ liệu có bao gồm Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu phê duyệt hoặc cơ chế chuyển giao khác và việc thực hiện các biện pháp bảo vệ bổ sung. Để tìm hiểu thêm về những bên nhận Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng và các biện pháp bảo vệ do Chúng tôi thực hiện, bao gồm cả cách nhận các biện pháp bản vệ đó bằng văn bản, vui lòng liên hệ với Chúng tôi theo thông tin liên hệ ở trên.

Điều 16. Ví dụ về các thông tin được chúng tôi thu thập

16.1   Thông tin khách hàng cung cấp cho chúng tôi:

a.       Khách hàng chủ yếu cung cấp thông tin cho chúng tôi khi khách hàng:

-     Tìm kiếm, đăng ký, tương tác, sử dụng, hoặc mua Sản Phẩm Của Chúng Tôi;

-     Tạo hoặc quản lý tài khoản của khách hàng;

-     Cấu hình cài đặt của khách hàng cho, cung cấp quyền truy cập dữ liệu cho, hoặc tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi;

-     Đăng ký hoặc tham dự sự kiện của VCR;

-     Mua hoặc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ từ các nhà cung cấp bên thứ ba thông qua Sản Phẩm Của Chúng Tôi (hoặc các địa điểm/nền tảng tương tự khác do chúng tôi điều hành hoặc cung cấp);

-     Cung cấp nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ của khách hàng trên hoặc thông qua Sản Phẩm Của Chúng Tôi (hoặc các địa điểm/nền tảng tương tự khác do chúng tôi điều hành hoặc cung cấp);

-     Liên lạc với chúng tôi qua tất cả các phương tiện chính thống như tổng đài chăm sóc Khách Hàng, gọi điện, email;

-     Hoàn thành bảng câu hỏi hoặc các phiếu cung cấp thông tin khác;

-     Đăng tải nội dung trên các Sản Phẩm Của Chúng Tôi hoặc các nền tảng tương tự.

b.       Tùy thuộc vào việc khách hàng sử dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi, khách hàng có thể cung cấp cho chúng tôi các thông tin ví dụ như:

-     Tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại và thông tin liên lạc tương tự khác;

-     Thông tin thanh toán, bao gồm cả thông tin thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng;

-     Thông tin về vị trí của khách hàng, số km đã đi, tốc độ trung bình, tần suất sạc trung bình, v.v.;

-     Thông tin về tổ chức của khách hàng và đầu mối liên hệ của khách hàng, chẳng hạn như đồng nghiệp hoặc những người trong tổ chức của khách hàng;

-     Tên người dùng, bí danh, vai trò và thông tin xác thực và bảo mật khác;

-     Nội dung phản hồi, lời chứng thực, câu hỏi, trao đổi với chúng tôi;

-     Hình ảnh (tĩnh, video và trong một số trường hợp 3-D), giọng nói và các đặc điểm nhận dạng cá nhân khác của khách hàng khi khách hàng tham dự sự kiện của VCR hoặc sử dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi;

-     Thông tin liên quan đến danh tính, bao gồm thông tin nhận dạng do chính phủ cấp;

-     Thông tin tài chính và doanh nghiệp; và

-     Số thuế GTGT, mã số thuế thu nhập cá nhân và các định danh thuế khác.

16.2   Thông tin tự động:

a.       Chúng tôi chủ yếu thu thập thông tin tự động khi khách hàng:

-     Hiện diện tại các trung tâm thương mại của VCR;

-     Truy cập, tương tác hoặc sử dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi (kể cả khi khách hàng sử dụng máy tính hoặc thiết bị khác để tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi);

-     Tải nội dung từ chúng tôi;

-     Mở email hoặc nhấp vào liên kết trong email từ chúng tôi; và

-     Tương tác hoặc liên lạc với chúng tôi.

b.       Ví dụ về các thông tin được chúng tôi thu thập tự động:

-     Thông tin mạng và kết nối, như địa chỉ giao thức Internet (IP) được sử dụng để kết nối máy tính (hoặc thiết bị khác) với Internet và thông tin về nhà cung cấp dịch vụ Internet của khách hàng;

-     Thông tin về máy tính và thiết bị, chẳng hạn như thiết bị, ứng dụng, hoặc loại và phiên bản trình duyệt, loại và phiên bản của plug-in của trình duyệt, hệ điều hành hoặc cài đặt múi giờ;

-     Vị trí của thiết bị hoặc máy tính của khách hàng;

-     Thông tin xác thực và bảo mật;

-     Thông tin tương tác nội dung, chẳng hạn như nội dung được tải xuống, luồng và chi tiết phát lại, bao gồm thời lượng và số lượng luồng và tải xuống đồng thời;

-     Các số liệu Sản Phẩm Của Chúng Tôi, chẳng hạn như việc sử dụng sản phẩm, lỗi kỹ thuật, báo cáo, tùy chọn cài đặt của khách hàng, thông tin sao lưu backup, API calls, và nhật ký khác;

-     Nội dung khách hàng đã xem hoặc tìm kiếm, thời gian phản hồi của trang web, và thông tin tương tác trang (như cuộn, nhấp chuột);

-     Địa chỉ email và số điện thoại được sử dụng để liên hệ với chúng tôi; và

-     Thông tin nhận dạng và thông tin có trong cookie.

16.3   Thông tin từ các nguồn khác:

Ví dụ về các thông tin chúng tôi có được từ các nguồn khác:

-     Thông tin tiếp thị, tạo doanh số và tuyển dụng, bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại và thông tin liên hệ tương tự khác;

-     Thông tin về đăng ký, mua, hỗ trợ hoặc thông tin khác về tương tác của khách hàng với các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi hoặc với các sản phẩm của bên thứ ba liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi;

-     Kết quả tìm kiếm và liên kết, bao gồm các danh sách sản phẩm, dịch vụ được trả tiền (như Liên kết được Tài trợ); và

-     Thông tin lịch sử tín dụng.

Chúng tôi thu thập cookies cho các mục đích khác nhau nhằm cải thiện trải nghiệm khách hàng trên trang web.
Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn. Bạn có thể từ chối bằng cách ấn vào nút "Không, cảm ơn". Lưu ý rằng, việc không đồng ý có thể ảnh hưởng tới trải nghiệm của bạn trên trang web. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng cookies tại Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Không, cảm ơn