🎊 TIỂU THUYẾT MỚI 2022 🎊 ⭐【NHỮNG KẺ TUYỆT VỌNG】⭐

🎊 TIỂU THUYẾT MỚI 2022 🎊 ⭐【NHỮNG KẺ TUYỆT VỌNG】⭐

Ngày đăng: 13.11.2022

🎊 TIỂU THUYẾT MỚI 2022 🎊

⭐【NHỮNG KẺ TUYỆT VỌNG】⭐

Tác giả: 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐚𝐧 𝐇𝐮𝐲

Dịch giả: 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧

-----------------------------------------------

💠 𝐌𝐈𝐍𝐇 𝐓𝐑𝐀𝐍 𝐇𝐔𝐘: Nhà văn Pháp gốc Việt, sinh năm 1979 tại Clamart ngoại ô Paris. Tốt nghiệp cao học Văn khoa Đại học Tổng hợp Sorbonne và cao học Học viện Khoa học Chính trị Paris. Từng là phó tổng biên tập tạp chí Magazine Littéraire chuyên về văn chương và triết học.

💠 Từng nhận giải thưởng: 𝐏𝐫𝐢𝐱 𝐥𝐢𝐭𝐭𝐞́𝐫𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐬𝐢𝐞 và 𝐏𝐫𝐢𝐱 𝐏𝐞𝐥𝐥𝐞́𝐚𝐬.

💠 Các tác phẩm tiêu biểu: 𝘊𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶́𝘢 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘩𝘢̀𝘯𝘨 đ𝘢́𝘯𝘩 𝘤𝘢́ (2007), 𝘊𝘶𝘰̣̂𝘤 đ𝘰̛̀𝘪 𝘩𝘢𝘪 𝘮𝘢̣̆𝘵 𝘤𝘶̉𝘢 𝘈𝘯𝘯𝘢 𝘚𝘰𝘯𝘨 (2009), 𝘕𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘭𝘶̛̃ 𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘣𝘪̉ 𝘤𝘶̛̣𝘤 (2014), 𝘕𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘬𝘦̉ 𝘵𝘶𝘺𝘦̣̂𝘵 𝘷𝘰̣𝘯𝘨 (2020).

-----------------------------------------------

𝘓𝘪𝘴𝘦 𝘷𝘢̀ 𝘓𝘰𝘶𝘪𝘴 𝘨𝘢̣̆𝘱 𝘯𝘩𝘢𝘶 𝘰̛̉ 𝘴𝘢̂𝘯 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 đ𝘢̣𝘪 𝘩𝘰̣𝘤, 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘵𝘶𝘰̂̉𝘪 𝘩𝘢𝘪 𝘮𝘶̛𝘰̛𝘪, 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘭𝘢̂̀𝘯 𝘺𝘦̂𝘶 đ𝘢̂̀𝘶, 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘰𝘢́𝘯𝘨 𝘷𝘢́𝘯𝘨 𝘣𝘰̛̉𝘪 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 đ𝘰̂́𝘪 𝘥𝘪𝘦̣̂𝘯, 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 đ𝘰́ 𝘭𝘢̀ 𝘩𝘢𝘪 𝘤𝘢́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘬𝘩𝘢́𝘤 𝘯𝘩𝘢𝘶 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘵𝘳𝘰̛̀𝘪 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘷𝘶̛̣𝘤. 𝘕𝘦̂́𝘶 𝘓𝘪𝘴𝘦 𝘵𝘩𝘢̂𝘮 𝘵𝘳𝘢̂̀𝘮 𝘷𝘢̀ 𝘴𝘢𝘺 𝘮𝘦̂ 𝘤𝘢́𝘪 Đ𝘦̣𝘱 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘓𝘰𝘶𝘪𝘴 𝘴𝘰̂𝘪 𝘯𝘰̂̉𝘪 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘰̂𝘯 𝘷𝘪𝘯𝘩 đ𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯. 𝘕𝘦̂́𝘶 𝘓𝘪𝘴𝘦 𝘵𝘩𝘢̉ 𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘷𝘢̀𝘰 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘨𝘪𝘰̛́𝘪 𝘷𝘢̆𝘯 𝘤𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘷𝘢̀ đ𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘢̉𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘓𝘰𝘶𝘪𝘴 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 𝘷𝘢̀ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 đ𝘰̣𝘤 𝘨𝘪̀ 𝘯𝘨𝘰𝘢̀𝘪 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘯 𝘵𝘢̀𝘪 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘴𝘶̛̣. 𝘕𝘦̂́𝘶 𝘓𝘪𝘴𝘦 𝘬𝘩𝘰̂̉ 𝘴𝘰̛̉ 𝘷𝘪̀ 𝘩𝘰𝘢̀𝘪 𝘯𝘨𝘩𝘪 𝘷𝘢̀ 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘵𝘶̣𝘤 𝘤𝘩𝘢̂́𝘵 𝘷𝘢̂́𝘯 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘓𝘰𝘶𝘪𝘴 𝘵𝘶̛̣ 𝘵𝘪𝘯 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯 𝘵𝘩𝘢̆̉𝘯𝘨 𝘷𝘢̀𝘰 đ𝘰̛̀𝘪… 𝘚𝘶̛̣ đ𝘰̂́𝘪 𝘭𝘢̣̂𝘱 𝘯𝘢̀𝘺 𝘩𝘢̆̉𝘯 đ𝘦̂́𝘯 𝘵𝘶̛̀ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘢́𝘤 𝘣𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶𝘰̂̀𝘯 𝘨𝘰̂́𝘤 𝘤𝘶̉𝘢 𝘩𝘢𝘪 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘷𝘢̣̂𝘵: 𝘓𝘪𝘴𝘦 𝘭𝘢̀ 𝘬𝘦̂́𝘵 𝘲𝘶𝘢̉ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘶𝘰̣̂𝘤 𝘩𝘰̂𝘯 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘨𝘪𝘶̛̃𝘢 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘥𝘪 𝘥𝘢̂𝘯 𝘝𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘷𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘱𝘩𝘶̣ 𝘯𝘶̛̃ 𝘗𝘩𝘢́𝘱 𝘯𝘩𝘰̛̀ 𝘩𝘰̣𝘤 𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘮𝘢̀ đ𝘢̣̆𝘵 𝘤𝘩𝘢̂𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘷𝘢̀𝘰 𝘨𝘪𝘰̛́𝘪 𝘵𝘳𝘪́ 𝘵𝘩𝘶̛́𝘤 𝘵𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘭𝘶̛𝘶, 𝘤𝘰̀𝘯 𝘓𝘰𝘶𝘪𝘴 𝘴𝘪𝘯𝘩 𝘳𝘢 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘨𝘪𝘢 đ𝘪̀𝘯𝘩 𝘲𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘲𝘶𝘺́ 𝘗𝘢𝘳𝘪𝘴 𝘯𝘰̛𝘪 𝘵𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘦̂𝘯 đ𝘦̂̀𝘶 𝘺́ 𝘵𝘩𝘶̛́𝘤 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘷𝘪̣ 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘹𝘢̃ 𝘩𝘰̣̂𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘪̀𝘯𝘩. 𝘛𝘪𝘦̂́𝘯𝘨 𝘴𝘦́𝘵 𝘢́𝘪 𝘵𝘪̀𝘯𝘩, 𝘥𝘰 𝘷𝘢̣̂𝘺, 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰́𝘯𝘨 𝘣𝘪̣ 𝘤𝘩𝘪𝘦̂́𝘮 𝘤𝘩𝘰̂̃ 𝘣𝘰̛̉𝘪 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘮𝘢̂𝘶 𝘵𝘩𝘶𝘢̂̃𝘯 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘤𝘢̀𝘯𝘨 𝘨𝘢𝘺 𝘨𝘢̆́𝘵, 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘨𝘪𝘶̛̃𝘢 𝘩𝘢𝘪 𝘤𝘢́ 𝘵𝘪́𝘯𝘩 𝘲𝘶𝘢́ 𝘮𝘢̣𝘯𝘩 𝘮𝘢̀ 𝘤𝘰̀𝘯 𝘨𝘪𝘶̛̃𝘢 𝘩𝘢𝘪 𝘵𝘢̂̀𝘯𝘨 𝘭𝘰̛́𝘱 𝘹𝘢̃ 𝘩𝘰̣̂𝘪 𝘣𝘦̂̀ 𝘯𝘨𝘰𝘢̀𝘪 𝘤𝘰́ 𝘷𝘦̉ 𝘩𝘰̀𝘢 𝘩𝘰̛̣𝘱 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘷𝘦̂̀ 𝘣𝘢̉𝘯 𝘤𝘩𝘢̂́𝘵 𝘭𝘢̣𝘪 𝘹𝘶𝘯𝘨 đ𝘰̣̂𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘨𝘪𝘢́ 𝘵𝘳𝘪̣ 𝘷𝘢̀ 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘴𝘪𝘯𝘩 𝘲𝘶𝘢𝘯.

𝘛𝘶̛̀ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘶́𝘵 𝘣𝘦̣̂𝘯 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘤𝘢̀𝘯𝘨 𝘴𝘪𝘦̂́𝘵 𝘤𝘩𝘢̣̆𝘵 𝘭𝘢̂́𝘺 𝘴𝘰̂́ 𝘱𝘩𝘢̣̂𝘯, 𝘩𝘰̣ 𝘥𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘮𝘢̆́𝘤 𝘬𝘦̣𝘵 𝘮𝘢̃𝘪 𝘮𝘢̃𝘪 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘷𝘰̀𝘯𝘨 𝘹𝘰𝘢́𝘺 𝘤𝘶̉𝘢 𝘯𝘰̂̃𝘪 𝘵𝘶𝘺𝘦̣̂𝘵 𝘷𝘰̣𝘯𝘨, 𝘬𝘩𝘪 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘢́𝘮 𝘢̉𝘯𝘩 𝘲𝘶𝘢́ 𝘬𝘩𝘶̛́ 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘭𝘢̀ 𝘣𝘰́𝘯𝘨 𝘮𝘢 𝘭𝘰̛̉𝘯 𝘷𝘰̛̉𝘯 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘩 𝘮𝘪̀𝘯𝘩.

-----------------------------------------------

Chúng tôi thu thập cookies cho các mục đích khác nhau nhằm cải thiện trải nghiệm khách hàng trên trang web.
Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn. Bạn có thể từ chối bằng cách ấn vào nút "Không, cảm ơn". Lưu ý rằng, việc không đồng ý có thể ảnh hưởng tới trải nghiệm của bạn trên trang web. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng cookies tại Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Không, cảm ơn