KHU廕丸 i KHU廕丸 i, cho TR th礙m NGON!

S廙 b羅ng n廙 c廙吧 tr獺i c璽y thanh m獺t, boba caramel gi簷n dai c羅ng nが廙c tr 廕衫 s廕 khi廕積 m羅a h癡 c廙吧 b廕》 tr廙 n礙n KHU廕丸 廕㏕ hヾn bao gi廙 h廕篙!

Ngy ng: 30.06.2022

B廕》 瓊 bi廕篙: C獺ch 廙 thが廙ng th廙妾 b廙 03 Tr Nhi廙t 廙i 繳ng i廙u?
KHU廕丸 廙u vi v簷ng t廙 獺y ly 廙 c獺c nguy礙n li廙u ho tr廙n v廙i nhau v thが廙ng th廙妾 c羅ng 1 l繳c.

S廙 b羅ng n廙 c廙吧 tr獺i c璽y thanh m獺t, boba caramel gi簷n dai c羅ng nが廙c tr 廕衫 s廕 khi廕積 m羅a h癡 c廙吧 b廕》 tr廙 n礙n KHU廕丸 廕㏕ hヾn bao gi廙 h廕篙!

儭 Tag h廙i b廕》 l廕計 k癡o 廕積 Highlands Coffee 廙 KHU廕丸 li廙n tay nh矇!

#HighlandsCoffee #KHU廕丸TrNgon #KHU廕丸H癡Dzui


B廕彫g c獺ch 廕叩 vo 廙ng 羸, b廕》 廙ng 羸 v廙i cookie lがu tr廙 tr礙n thi廕篙 b廙 c廙吧 b廕》 廙 n璽ng cao web trang i廙u hが廙ng kh廕 nng, s廙 d廙叩g ph璽n t穩ch trang web v h廙 tr廙 c獺c n廙 l廙帷 ti廕穆 theo c廙吧 ch繳ng t繫i.