KHỞI CHIẾU: TÍN HIỆU DIỆT VONG

Sẽ ra sao khi trái đất rơi vào tuyệt vọng và bóng tối bao trùm cả vực sâu.

Thời gian: 07.01.2022 - 14.01.2022

Địa điểm: Vincom Plaza 3/2.

Sẽ ra sao khi trái đất rơi vào tuyệt vọng và bóng tối bao trùm cả vực sâu.

Tín Hiệu Diệt Vong | Khởi chiếu 14.01.2022

#BHDStar #BHDStarcineplex #RapchieuphimBHDStar

Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn