Gian hàng

mới

PNJ

PNJ

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 02837309959

mới

HIGHLANDS COFFEE

HIGHLANDS COFFEE

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 02837305888

mới

BHD CINEMA

BHD CINEMA

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 04

Số điện thoại: 19002099

mới

KING BBQ BUFFET

KING BBQ BUFFET

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 04

Số điện thoại: 02837367188

mới

FOREVER

FOREVER

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 03

Số điện thoại: 02363664966

mới

MYKINGDOM

MYKINGDOM

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 03

Số điện thoại: 02835355696

mới

MEDICARE

MEDICARE

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: 02873087318

mới

NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM

NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 03

Số điện thoại: 0888149799

mới

NAMAT

NAMAT

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 03

Số điện thoại: 02436760666

mới

IVY MODA

IVY MODA

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 02837306018

mới

GOGI HOUSE

GOGI HOUSE

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 02873002082

mới

KICHI-KICHI

KICHI-KICHI

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 02873002053