𝐂𝐇𝐀̣𝐌 Đ𝐄̂́𝐍 𝐔̛𝐎̛́𝐂 𝐌𝐎̛ - 𝐑𝐀̣𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐀̣𝐈

Thời gian: 08.12.2021 - 02.01.2022

🎯 𝚃𝚑𝚘̛̀𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚝𝚞̛̀ 𝟬𝟴/𝟭𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟭-𝟬𝟮/𝟬𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟮

🍀 𝘜̛𝘶 đ𝘢̃𝘪 𝘭𝘦̂𝘯 đ𝘦̂́𝘯 𝟷0.000.000
🍀Đ𝘢̣̆𝘤 𝘲𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘴𝘰̛̉ 𝘩𝘶̛̃𝘶 𝘤𝘰𝘮𝘣𝘰 𝘬𝘪𝘮 𝘤𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 & 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘶̛́𝘤 𝘷𝘰̉ đ𝘦̂́𝘯 𝟷00.000.000
🍀𝘕𝘨𝘢̀𝘺 𝘩𝘰̣̂𝘪 𝘤𝘶𝘰̂́𝘪 𝘯𝘢̆𝘮 𝘶̛𝘶 đ𝘢̃𝘪 𝘭𝘦̂𝘯 đ𝘦̂́𝘯 𝟸0%
🍀𝘛𝘢̣̆𝘯𝘨 𝘭𝘪̣𝘤𝘩 𝟸0𝟸𝟸
🍀𝘛𝘢̣̆𝘯𝘨 𝘝𝘪́ 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘗𝘕𝘑
🍀𝘊𝘶̀𝘯𝘨 𝘷𝘰̂ 𝘷𝘢̀𝘯 𝘶̛𝘶 đ𝘢̃𝘪 𝘩𝘢̂́𝘱 𝘥𝘢̂̃𝘯 𝘬𝘩𝘢́𝘤.

🏛 𝙿𝙽𝙹 𝚅𝚒𝚗𝚌𝚘𝚖 𝙿𝙷𝚄́ 𝚈𝙴̂𝙽
🕹 𝟹𝟿𝟾 𝙷ù𝚗𝚐 𝚅𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐, 𝚃𝚃𝚃𝙼 𝚅𝚒𝚗𝚌𝚘𝚖 𝚃𝚞𝚢 𝙷𝚘𝚊̀
☎️ 0𝟸𝟻𝟽𝟹𝟼𝟼𝟼𝟷𝟷𝟼
🚚 𝙶𝚒𝚊𝚘 𝚑𝚊̀𝚗𝚐 𝚖𝚒𝚎̂̃𝚗 𝚙𝚑𝚒́


Bằng cách ấn vào “Đồng ý”, bạn đồng ý với cookie lưu trữ trên thiết bị của bạn để nâng cao web trang điều hướng khả năng, sử dụng phân tích trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.

Không, cảm ơn