Nearest centre

Vincom Plaza Đồng Hới, Quảng Bình

Quách Xuân Kỳ, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình